วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การใช้โปรแกรม ArcMap GIS

วิธีการใช้โปรแกรม ARCMAP GIS

วิชา GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 1(GIS1)


เสนอ


 อาจารย์พิชิตพร ผลเกิดดี 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ พลีรักษ์

จัดทำโด

ชื่อ นางสาว กันตินันท์ โกสุระ รหัสนิสิต 57670043ชื่อ นางสาว เพียงดาว บุษบา รหัสนิสิต 57670025ชื่อ นางสาว ศิรินภา พินนอก รหัสนิสิต 57670138ชื่อ นาย ปราการ แก้วประเสริฐ รหัสนิสิต 57670011ชื่อ นางสาว ณัฐรินทร์ คล้ายดอน รหัสนิสิต 57670099
Blog นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 876213 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (Geographic Information System 1)
 ภาคต้น  ปีการศึกษา 2558


คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Lab 1 : การแนะนำการใช้โปรแกรม ArcMap

video

Lab 2 : การนำเข้าและการแสดงชั้นข้อมูล

video

Lab 3 : การทำ Hyperlink , Maptips , HTMLPopup

video

Lab 4 : การเปิดใช้งาน Label , Annotation โดย Arcmap

video

Lab 5 : การสร้างฐานข้อมูล และ ชั้นข้อมูล โดย Arcmap


video

Lab 6 : การนำเข้าค่าพิกัด XY และการ Digitize


video

Lab 7 : การทำ Layout โดย Arcmap


video

Lab 8 : การจัดการตัวอักษร Annotation โดย Arcmap

video


Lab 9 : การใช้งานเครื่องมือ Geoprocessingvideo


Lab 10 : การทำ 3D Animation


video


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น